مدیر شبکه آموزش در کارخانه نوآوری آزادی

در این بازدید که روز شنبه 23 ام آذر ماه انجام گرفت، ضمن آشنایی بیشتر مدیران شبکه آموزش با اکوسیستم استارتاپی آقای احمدی افزادی مدیر این شبکه به حمایت هر چه بیشتر از این اکوسیستم تاکید داشتند.  

نظام بانکی حمایت از شرکت های دانش بنیان را دراولویت قرار داده است

رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی با اشاره به اهمیت و روند رو به رشد شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی در اقتصادکشور گفت: امروز شخصاً از نزدیک شاهد فعالیت‌های این عزیزان بودم و به شبکه بانکی …