دکتر ظریف در کارخانه نوآوری آزادی

مهدی عظیمیان در بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از کارخانه نوآوری آزادی با اشاره بخش های مختلف این کارخانه افزود: این کارخانه در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشور و نیز افزایش سرمایه در …