علیرضا دانشگر، استاندار سمنان و مدیران ارشد این استان در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

علیرضا دانشگر، استاندار سمنان به همراه مدیران ارشد این استان ضمن بازدید از کارخانه نوآوری آزادی و جلسه با مدیران پارک فناوری پردیس،  با شتابدهنده‌های نوآوری و استارتاپ‌های عضو کارخانه آشنا شدند. در این بازدید نقش کارخانه های نوآوری در پیشبرد …

گره‌گشایی استارتاپی: مشکلات صنعت از نگاه پارک فناوری پردیس

مهدی عظیمیان زواره مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌ها و رییس مرکز شتابدهی نوآوری/ پارک فناوری پردیس مهندس عظیمان در رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش مالی تحصیل کرده‌اند و سابقه ۱۲ سال فعالیت در پارک فناوری پردیس در سمت‌های مختلف …