کارخانه نوآوری آزادی | هماهنگی بازدید از کارخانه نوآوری آزادی
13221
rtl,page,page-id-13221,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

هماهنگی بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

به منظور برنامه‌ريزي دقيق جهت بازديد کارخانه نوآوری آزادی اقدامات ذيل مورد نظر مي‌باشد:

تدوين درخواست بازديد:
در سربرگ سازمان/نهاد/شركت متقاضي بازديد- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه

مخاطب نامه:

جناب آقای عظیمیان؛ مدیر کارخانه نوآوری آزادی و امور شعب پارک فناوری پردیس
نكات مندرج در نامه:

-اشاره به نام و سمت بازديدكنندگان با قيد تعداد

-اشاره به اهداف بازديد

-معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.
نحوه ارسال:

پس از تهيه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره 76250100-021 دورنگار گردد.
پس از ارسال دورنگار حتما از دبيرخانه پارك به شماره 76250250-021 داخلي 4447 پيگيري وصول انجام گردد.